O nás

Komunita Sant’Egidio vznikla v Římě v roce 1968 po II. vatikánském koncilu. Je to laické hnutí s více než 50000 členy, kteří se v Římě, v Itálii a ve více než 70 zemích světa na různých kontinentech zasazují o předávání evangelia a působí v dobročinné službě. Je to „veřejné sdružení laiků v církvi“. Různé Komunity po celém světě jsou navzájem spojeny tou samou spiritualitou a těmi samými základy, které charakterizují cestu Sant’Egidia:

  • Modlitba doprovází všechny Komunity v Římě a na celém světě a tvoří jejich základ. Je centrem a nejdůležitějším místem, na které se orientuje život Komunity.
  • Předávání evangelia je srdcem života Komunity a je zaměřeno na všechny, kteří hledají a ptají se po smyslu života.
  • Solidarita s chudými se uskutečňuje jako dobrovolná a nezištná služba v duchu evangelia a církve, která je „církví všech a především chudých.“ (Jan XXIII.)
  • Dialog ve smyslu II. vatikánského koncilu jako cesta míru a spolupráce mezi náboženstvími, jako způsob a metoda pro usmíření v konfliktech je dalším úkolem Sant’Egidia.

Jak vznikla Komunita Sant’Egidio vznikla v Římě v roce 1968 z iniciativy tenkrát méně než dvacetiletého Andrey Riccardiho. Začal tak, že shromáždil skupinu gymnazistů, jako byl on sám, aby společně naslouchali evangeliu a žili podle něj. První křesťanská komunita Skutků apoštolských a František z Assisi byly prvními vztažnými body Komunity.

Malá skupinka začala hned chodit na římskou periferii mezi chatrče, které v té době obklopovaly Řím a kde žilo mnoho chudých. Tam začala odpolední škola pro děti („Scuola popolare“, dnes „Scuola della pace“ – škola míru, kterých je ve světě v současnosti mnoho).

Od té doby Komunita hodně vzrostla a dnes je rozšířena ve více než 70 zemích čtyř kontinentů. Roste samozřejmě i počet členů Komunity. Dnes je jich cca 50 000, ale určit přesný počet těch, kteří jsou různými způsoby zapojeni do mnoha služeb Komunity, je velmi těžké, protože jsou spousty lidí, kteří s Komunitou stabilně spolupracují ve své stálé službě chudým i v dalších aktivitách Sant’Egidia, aniž by přitom byli jejími členy v užším slova smyslu.

Komunita Sant’EgidioKomunita Sant’Egidio je církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v Římě, jako pokus skupiny studentů postavit na první místo ve svém životě věrnost evangeliu v přednostním vztahu s chudými. Jeho zakladatelem byl tehdy ještě ani ne dvacetiletý Andrea Riccardi, v současné době univerzitní profesor v oboru historie křesťanství a jeden z nejznámějších italských historiků. Své centrum má Komunita v malém římském kostele Sant’Egidio, jehož jméno převzala. Komunita Sant’Egidio je nositelkou mnoha mezinárodních ocenění za svou práci pro mír i pro chudé ve světě (Cena Karla Velikého, Balzanova cena atd.). Bývá opakovaně nominována na Nobelovu cenu za mír. 
V současné době má Komunita přes 50 tisíc členů, kteří pracují ve více než 70 zemích světa. Mezi největší aktuální projekty Komunity patří práce pro  světový mír (Komunita Sant’Egidio sehrává čím dále častěji roli zprostředkovatele v mírových vyjednáváních – např. pro Mozambik, Guatemalu, Guineu Bissau, Niger a další), boj proti trestu smrti a boj proti AIDS v Africe v rámci projektu DREAM.
Stránky Komunity Sant’Egidio naleznete zde.

Sant’Egidio v České republice
V České republice vznikla Komunita San’Egidio v roce 1993. V současné době působí v Praze, Brně a Olomouci.
Ve všech těchto městech se Komunita pravidelně schází k otevřené modlitbě založené na naslouchání Božímu slovu. Bez modlitby a z ní plynoucí lásky k chudým a konkrétně žité bratrské lásky by žádná Komunita nemohla existovat.  Aktuálně se česká Komunita zaměřuje na pomoc lidem bez domova, na službu romským dětem a službu starým lidem.
V Praze a Olomouci každé pondělí, v Brně každou středu vyrážíme do ulic s jídlem a pitím, ale hlavně s chutí lidem připomenout, že tady nejsou sami, aby získali sílu bojovat se svou těžkou životní situací. Kromě toho pro ně pořádáme pravidelně pikniky a tradiční vánoční oběd. 
Další činnost Komunity směřuje k romským dětem a mládeži, pro které v Brně každé pondělí (děti) a každé druhé úterý (mládež) připravujeme hodinový program. Kromě toho několikrát za rok vyrážíme připravovat víkendový program pro romské děti do Vítkova. V minulých letech jsme také jezdili za romskými dětmi do albánského města Pogradec.
V Praze pravidelně každých 14 dní navštěvujeme staré lidi v domově důchodců Na Kopečku. Jednou za měsíc máme v rámci tohoto setkání i společnou modlitbu. V zimě pořádáme oblíbenou mikulášskou besídku a zveme na vánoční oběd.